Manchester United

     
25-Mar-32Manchester United v Charlton AthleticW0-2Friday
28-Mar-32Charlton Athletic v Manchester UnitedW1-0Monday
29-Aug-32Charlton Athletic v Manchester UnitedL0-1Monday
07-Sep-32Manchester United v Charlton AthleticD1-1Wednesday
04-Sep-35Manchester United v Charlton AthleticL3-0Wednesday
09-Sep-35Charlton Athletic v Manchester UnitedD0-0Monday
07-Nov-36Manchester United v Charlton AthleticD0-0Saturday
13-Mar-37Charlton Athletic v Manchester UnitedW3-0Saturday
08-Oct-38Manchester United v Charlton AthleticW0-2Saturday
11-Feb-39Charlton Athletic v Manchester UnitedW7-1Saturday
07-Sep-46Charlton Athletic v Manchester UnitedL1-3Saturday
04-Jan-47Manchester United v Charlton AthleticL4-1Saturday
30-Aug-47Manchester United v Charlton AthleticL6-2Saturday
03-Jan-48Charlton Athletic v Manchester UnitedL1-2Saturday
07-Feb-48Manchester United v Charlton AthleticL2-0Saturday
09-Oct-48Manchester United v Charlton AthleticD1-1Saturday
05-Mar-49Charlton Athletic v Manchester UnitedL2-3Saturday
08-Oct-49Manchester United v Charlton AthleticL3-2Saturday
25-Feb-50Charlton Athletic v Manchester UnitedL1-2Saturday
16-Sep-50Manchester United v Charlton AthleticL3-0Saturday
20-Jan-51Charlton Athletic v Manchester UnitedL1-2Saturday
05-Sep-51Manchester United v Charlton AthleticL3-2Wednesday
12-Sep-51Charlton Athletic v Manchester UnitedD2-2Wednesday
03-Apr-53Charlton Athletic v Manchester UnitedD2-2Friday
06-Apr-53Manchester United v Charlton AthleticL3-2Monday
16-Apr-54Manchester United v Charlton AthleticL2-0Friday
19-Apr-54Charlton Athletic v Manchester UnitedW1-0Monday
04-Sep-54Manchester United v Charlton AthleticL3-1Saturday
26-Apr-55Charlton Athletic v Manchester UnitedD1-1Tuesday
26-Dec-55Manchester United v Charlton AthleticL5-1Monday
27-Dec-55Charlton Athletic v Manchester UnitedW3-0Tuesday
06-Oct-56Manchester United v Charlton AthleticL4-2Saturday
18-Feb-57Charlton Athletic v Manchester UnitedL1-5Monday
11-Sep-74Manchester United v Charlton AthleticL5-1Wednesday
30-Aug-86Manchester United v Charlton AthleticW0-1Saturday
07-Feb-87Charlton Athletic v Manchester UnitedD0-0Saturday
29-Aug-87Charlton Athletic v Manchester UnitedL1-3Saturday
01-Jan-88Manchester United v Charlton AthleticD0-0Friday
03-Dec-88Manchester United v Charlton AthleticL3-0Saturday
22-Apr-89Charlton Athletic v Manchester UnitedW1-0Saturday
04-Nov-89Charlton Athletic v Manchester UnitedW2-0Saturday
05-May-90Manchester United v Charlton AthleticL1-0Saturday
12-Mar-94Manchester United v Charlton AthleticL3-1Saturday
09-Sep-98Manchester United v Charlton AthleticL4-1Wednesday
31-Jan-99Charlton Athletic v Manchester UnitedL0-1Sunday
09-Dec-00Charlton Athletic v Manchester UnitedD3-3Saturday
10-Apr-01Manchester United v Charlton AthleticL2-1Tuesday
10-Feb-02Charlton Athletic v Manchester UnitedL0-2Sunday
11-May-02Manchester United v Charlton AthleticD0-0Saturday
28-Sep-02Charlton Athletic v Manchester UnitedL1-3Saturday
03-May-03Manchester United v Charlton AthleticL4-1Saturday
13-Sep-03Charlton Athletic v Manchester UnitedL0-2Saturday
20-Apr-04Manchester United v Charlton AthleticL2-0Tuesday
20-Nov-04Manchester United v Charlton AthleticL2-0Saturday
01-May-05Charlton Athletic v Manchester UnitedL0-4Sunday
19-Nov-05Charlton Athletic v Manchester UnitedL1-3Saturday
07-May-06Manchester United v Charlton AthleticL4-0Sunday
23-Aug-06Charlton Athletic v Manchester UnitedL0-3Wednesday
10-Feb-07Manchester United v Charlton AthleticL2-0Saturday